Nieuw portaal helpt schuldhulpverleners met gegevens Toeslagen en Belastingdienst

Gemeenten en hun (gemandateerd) schuldhulpverleners kunnen naar verwachting per 1 september via 1 centraal punt gegevens van hun cliënten opvragen. Denk hierbij aan gegevens over gebruikte toeslagen, belastingen box 1 en box 3. Schuldhulpverleners kunnen zo al in een eerder stadium een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de financiële situatie. Zo zorgen we voor meer snelheid in de eerste fases bij schuldhulpverlening.

"Omdat mensen met schulden vaak geen goed zicht hebben op hun eigen financiële positie, kost het schetsen van een compleet beeld veel tijd", zegt Anna van der Schors, adviseur externe samenwerkingen bij Toeslagen. "Voorheen dachten we dat alle burgers zelf de informatie konden aanleveren. Dat blijkt in de praktijk toch ingewikkelder. Een grote groep mensen kan dat wel, maar we weten ook dat er veel burgers zijn voor wie dat lastig is. Zeker als ze veel stress ervaren door financiële problemen."

Portaal

"Samen met de Stichting Inlichtingenbureautabblad hebben we daarom een portaal opgericht. Hiermee kunnen gemeenten en hun (gemandateerd) schuldhulpverleners via 1 centraal punt gegevens van hun cliënten opvragen. Denk hierbij aan gegevens over inkomen uit werk (box 1), spaargeld (box 3) en gebruikte toeslagen. Uiteraard met de toestemming en goedkeuring van de cliënt. Zo wordt het voor schuldhulpverleners mogelijk om in een eerder stadium een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de financiële situatie van hun cliënt."

"Doordat dit digitaal gebeurt, is dit een veel sneller proces dan via de papieren post. En snelheid is van belang bij burgers met schulden. Moet je te lang wachten, dan zakken burgers vaak verder in de problemen", geeft Anna aan. "Doordat hulpverleners sneller inzicht krijgen, kunnen ze eerder een plan van aanpak maken om hun cliënten op een passende manier te helpen. Dat past mooi in onze visie op de schuldenaanpak om beter aan te sluiten bij wat mensen écht nodig hebben."

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uitgebreid. Hierdoor hebben de Belastingdienst en Toeslagen een leveringsplicht van gegevens aan schuldhulpverlening.

"De ontwikkeling voor dit portaal is eigenlijk begonnen bij een overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)", vertelt Eline Ophorst, adviseur Interactie bij de Belastingdienst. "We zaten toen - ongeveer anderhalf jaar geleden – samen om te bespreken hoe we met deze verscherping van de wet en de bijbehorende leveringsplicht om moesten gaan. Uiteraard willen we recht doen aan de wet, en we zien ook in dat het leveren van gegevens veel kan betekenen om burgers met schulden sneller te ondersteunen."

"Daar hingen nog wel een aantal belangrijke vragen aan vast. 'Welke gegevens hebben hulpverleners eigenlijk écht nodig?'. 'Hoe bedenken we een systeem dat recht doet aan de wet, maar ook elkaars belangen en werkwijzen?' En 'in hoeverre speelt AVG hierin een rol?'.  Dat zijn best moeilijke vragen om te beantwoorden", aldus Eline. "Voordat we überhaupt op het idee kwamen van een digitaal portaal moest dat allemaal in kaart worden gebracht."

Omgaan met gegevens

"Het opzetten van het portaal was nog best een complex project", vertelt Allert de Zeeuw, accountmanager massale dataverstrekking. "Niet alleen technisch en projectmatig, maar ook juridisch. Bij elke gegevensverstrekking controleren we of we dit wel mogen delen, en of de ontvanger ze ook écht nodig heeft. Aan een 'doe maar mij alles wat je hebt-aanvraag' werken wij niet mee."

"Met dit portaal zetten we een belangrijke stap in het voorkomen en oplossen van problematische schulden. We ondersteunen met deze verbeterde en digitale dienstverlening gemeenten en gemandateerd schuldhulpverleners in hun taak om burgers met schulden te helpen. En daar zijn we best trots op", besluiten Anne, Eline en Allert.

Vanaf 1 september

Naar verwachting gaat het portaal Schuldhulpverlening van het Inlichtingenbureautabblad per 1 september live. Gemeenten en hun (gemandateerd) schuldhulpverleners, die aangesloten zijn bij Stichting Inlichtingenbureau, kunnen via e-herkenning gebruik maken van het portaal.