Nieuw coalitieakkoord: stapsgewijs verbeteren en hervormen toeslagenstelsel en verder werken aan directe financiering kinderopvangtoeslag

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben een hoofdlijnenakkoord bereikt. Zij presenteerden vandaag hun nieuwe programma-akkoord voor de komende regeerperiode. Dit akkoord bevat relevante passages over toeslagen en de toekomst van het stelsel. Uit het akkoord blijkt dat dit kabinet doorgaat op de ingeslagen weg met de directe financiering van de kinderopvangtoeslag. Ook is de ambitie voorbereidingen te treffen voor een hervorming van het toeslagenstelsel.

Belangrijkste punten over toeslagen

De belangrijkste punten uit het hoofdlijnenakkoord over toeslagen zijn:

  • De stelselherziening kinderopvang (bijna gratis voor werkende ouders en overheveling naar instellingen) wordt doorgezet.
  • Stapsgewijs wordt gewerkt aan verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen, zodat werken meer loont. Wetgeving wordt voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel.
  • In de budgettaire bijlage (Tweedekamer.nl) is een aantal wijzigingen opgenomen ten aanzien van een verhoging van € 300 miljoen van het kindgebonden budget, verhoging van € 500 miljoen van de huurtoeslag en geen indexatie van de kinderopvangtoeslag.
  • Ook zijn er maatregelen benoemd over “goed bestuur en een sterke rechtstaat”, waaronder een “een recht op vergissen” en het verlagen van aanmanings- en incassokosten van de overheid.

Rens Nissen (plaatsvervangend directeur-generaal): “Het gepresenteerde akkoord laat zien dat de wens blijft om het toeslagenstelsel te verbeteren en te hervormen. Inhoudelijk is nog geen richting bepaald, daarvoor zien we ruimte om te helpen in de uitwerking. Voor de kinderopvang is het plan om verder te gaan met het mogelijk maken van bijna gratis kinderopvang en directe financiering. We zullen de komende tijd nauw betrokken zijn en meewerken aan de uitwerking van deze plannen. Wat het akkoord ook laat zien, is dat toeslagen voor veel mensen nog steeds belangrijk zijn en een goede uitvoering van het stelsel een belangrijke taak blijft. Dat blijkt ook uit de verhogingen van de huurtoeslag en het kindgebonden budget op korte termijn. Daarom blijven wij streven naar verbeteringen en vereenvoudigingen binnen het huidige toeslagenstelsel.”

Voorbereidingen afgelopen kabinetsperiode

De afgelopen jaren zijn veel verkenningen uitgevoerd naar het herzien van het toeslagenstelsel. De meest recente is de “Eindrapportage Toekomst Toeslagen” (Tweedekamer.nl), waarin verschillende opties zijn gepresenteerd. Ook is er in de “Greenfield” samen met SZW en collega-uitvoerders veel werk voorbereid ten aanzien van de stelselherziening kinderopvang (Rijksoverheid.nl). Deze inzichten kunnen worden gebruikt in de uitwerking van dit coalitieakkoord, waarin Dienst Toeslagen aandacht zal vragen voor een uitvoerbaar stelsel dat daadwerkelijke verbeteringen oplevert voor de burger. Zo zorgen we ook dat we de komende regeerperiode vitale voorzieningen voor miljoenen Nederlanders betaalbaar maken. En dat we via verdere verbeteringen in onze dienstverlening zorgen dat ze dit zo makkelijk mogelijk kunnen regelen. Zo krijgt iedereen waar die recht op heeft.  

Coert Kleijwegt (algemeen directeur): “Met de presentatie van het onderhandelaarsakkoord zien we dat toeslagen nog steeds belangrijk blijven. We zien ook dat men het stelsel verder wil verbeteren en minder complex wil maken. Als daar grote wijzigingen in gaan komen, dan vertrouw ik erop dat wij zo’n transitie op de goede manier gaan begeleiden. Ook als die transitie ingrijpend is. Daar zullen we blijvend scherp op zijn. En ik vertrouw erop dat we ons ook de komende jaren blijven inzetten voor het verbeteren en vereenvoudigen van onze dienstverlening voor toeslaggerechtigden. ”