Privacyverklaring Directoraat-generaal Toeslagen (ministerie van Financiën)

Privacy en uw persoonsgegevens

Het directoraat-generaal Toeslagen (verder: DG Toeslagen) maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dat doet DG Toeslagen door het uitkeren van toeslagen die voor veel mensen onmisbaar zijn om de kosten te kunnen betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Het gaat om de volgende financiële tegemoetkomingen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

DG Toeslagen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, stelt eisen aan de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor uitvoering van onze wettelijke taken, en voor doelen die daaruit direct voortvloeien, of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

DG Toeslagen gebruikt ook persoonsgegevens voor haar eigen bedrijfsvoering.

We zorgen ervoor dat u eenvoudig een beroep kunt doen op de rechten die de AVG u geeft. Dit doen we in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door DG Toeslagen.

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de taken van DG Toeslagen en die daarbij de beschikking krijgt over gegevens, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens. Deze geheimhoudingsplicht kan alleen worden doorbroken wanneer dat wettelijk is verplicht of wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van DG Toeslagen. Ook onze computers en gebouwen zijn beveiligd. Onze privacyverklaring is een verbijzondering van de privacyverklaring van het ministerie van Financiën.

Hierna op deze pagina